Forside

Konceptet

Om os

Kontakt

Forside Konceptet Om os Kontakt
Luk

Persondatapolitik

1 Den dataansvarlige

1.1 I denne persondatapolitik beskrives, hvordan Settle ApS (”vi”, ”os” og ”vores”) be-handler dine personoplysninger.

1.2 Vi er dataansvarlig i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning, herunder Data-beskyttelsesloven og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 (databeskyttelsesforordningen).

1.3 Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os ved brug af nedenstående kontaktoplysninger:

Settle ApS
Skt. Clemens Torv 11, 2. sal.
8000 Aarhus C
[email protected]
4015 0600

2 Indsamling af personoplysninger

2.1 Vi indsamler og behandler visse personoplysninger om dig til de formål, der fremgår af afsnit 3 nedenfor.

2.2 Vi behandler de personoplysninger, som du giver os, når du gør brug af vores services, samtykker til markedsføring eller kommunikerer med os, herunder eksempelvis dit navn, telefonnummer, nuværende og kommende adresse, CPR-nummer (hvis påkrævet i henhold til lov), e-mailadresse og dispositionsdato for din nye bolig. De pågældende personoplysninger behandles til de formål, der fremgår af afsnit 3 nedenfor.

3 Formål, retsgrundlag og opbevaringsperiode

3.1 Vi behandler personoplysningerne angivet i afsnit 2 som anført nedenfor:

(i) Levering af services

Formålet er at hjælpe dig med flytteprocessen og levere vores services i den forbindelse, herunder eksempelvis ved indgåelse af aftaler med elselskaber, flyttefirmaer, forsikringsselskaber og internetudbydere på dine vegne.

Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens artikel 6(1), litra b, da behandlingen er nødvendig for at kunne indgå eller opfylde en aftale med dig.

For så vidt angår aftaler, der indgås på vegne af dig i relation til levering af el , så er det nødvendigt at behandle dit CPR-nummer og i den forbindelse er retsgrundlaget (i tillæg til ovenstående) databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c. Behandlingen af dit CPR-nummer er således påkrævet for, at el-selskabet kan opfylde sine retlige forpligtelser i henhold til elforsyningsloven og Energinets forskrift H1.

Opbevaringsperiode: Oplysninger opbevares af os indtil ejendommen er solgt. Dit CPR-nummer slettes når den underskrevne fuldmagt er videregivet til det elselskab, som du har ønsket at indgå aftale med.

(ii) Support og andre henvendelser

Formålet med behandlingen er at kunne kommunikere med dig i relation til dine forespørgsler om support mv.

Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens artikel 6(1), litra f, idet vi har en legitim interesse i at kunne besvare dine henvendelser, og vi vurderer, at vores legitime interesse opvejer hensynet til dine interesser og rettigheder.

Opbevaringsperiode: Oplysningerne slettes efter 3 måneder fra din seneste henvendelse er blevet besvaret eller på det tidspunkt, hvor der ikke længere er grundlag for at tro, at yderligere korrespondance vil blive nødvendig.

(iii) Administration af brugerkonto

Formålet med behandlingen er at kunne administrere din brugerkonto, så-fremt du har oprettet en sådan brugerkonto på vores platform.

Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens artikel 6(1), litra b, idet behandlingen er nødvendig for at vi kan give dig adgang til din brugerkonto og dermed opfylde vores aftale med dig herom.

Opbevaringsperiode: Oplysningerne slettes som udgangspunkt 6 måneder ef-ter, at din konto opsiges, medmindre vi er retligt forpligtet til at opbevare disse oplysninger i længere tid.

(iv) Markedsføring

Formålet med behandlingen er kunne kommunikere med dig om eksempelvis relevante tilbud og nyheder om vores services, såfremt du har samtykket her-til.

Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens artikel 6(1), litra a, idet behandlingen er nødvendig for at vi kan kommunikere med dig i overensstemmelse med dit samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at klikke på afmeldingslinks i de henvendelser, du modtager el-ler ved i øvrigt at kontakte os. Tilbagekalder du dit samtykke, påvirker dette ikke lovligheden af den behandling, der har fundet sted forinden.

Vi opbevarer dog også dokumentation for, at du har givet os et samtykke og retsgrundlaget for behandlingen er i den forbindelse vores legitime interesse i at kunne dokumentere et tidligere samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1), litra f, idet det vurderes, at den overstiger din interesse i, at oplys-ningerne ikke behandles.

Opbevaringsperiode: Oplysningerne bliver slettet, hvis du tilbagekalder dit samtykke eller efter en periode på 12 måneder, hvor vi ikke har kommunikeret med dig. Vi vil dog i en periode på op til 5 år efter dit samtykke er trukket tilba-ge opbevare dokumentation for dit samtykke.

(v) Fastslå, udøve eller forsvare vores juridiske rettigheder

Formålet er at fastslå, udøve eller forsvare vores juridiske rettigheder i forbin-delse med en tvist, en klage eller en undersøgelse iværksat af en offentlig myn-dighed.

Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens artikel 6(1), litra f, idet vi har en legitim interesse i at kunne fastslå, udøve eller forsvare vo-res juridiske rettigheder, og det vurderes at den overstiger din interesse i, at oplysningerne ikke behandles.

Opbevaringsperiode: Oplysningerne slettes, når de efter en konkret vurdering ikke længere anses for nødvendige af hensyn til tvisten, klagen eller undersø-gelsen.

4 Videregivelse til tredjeparter

4.1 Personoplysningerne kan blive videregivet til:

(i) Serviceudbydere og leverandører, der hjælper med vores forretningsaktiviteter, herunder eksempelvis virksomheder, der skal sende dig tilbud eller indgå afta-le med dig om ydelser relateret til boligflytning, samt udbydere af hostingydel-ser, markedsføringsydelser og IT-ydelser.

(ii) Vores rådgivere, herunder eksempelvis advokater og revisorer.

(iii) Offentlige myndigheder, men kun i det omfang, det er påkrævet i henhold til lov eller retskendelse, eller hvor det er nødvendigt for at fastslå, udøve eller forsvare vores juridiske rettigheder.

(iv) Andre selskaber, hvis de er involveret i en fusion, spaltning eller et frasalg, der involverer hele eller dele af vores virksomhed eller aktiver heri.

4.2 Du kan være sikker på, at overførsel af dine personoplysninger til tredjeparter altid vil ske i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning og under iagttagelse af passende sikkerhedsforanstaltninger.

5 Særligt om overførsel til tredjeparter uden for EU/EØS

5.1 Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS.

6 Dine rettigheder

6.1 Du har i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 15-18 og artikel 20-21 ret til:

(i) at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderli-gere oplysninger;

(ii) at modtage en kopi af de oplysninger, som vi behandler om dig, i et strukture-ret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse per-sonoplysninger til en anden dataansvarlig;

(iii) at få urigtige oplysninger om dig korrigeret eller (i særlige tilfælde) slettet in-den de i afsnit 3 anførte tidspunkter;

(iv) at gøre indsigelse mod behandlingen af vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger, herunder i relation til direkte markedsføring;

(v) at få begrænset vores behandling af dine personoplysninger i visse tilfælde.

6.2 Hvis du har ret til at begrænse vores behandling, må vi fremover kun behandle dine op-lysninger (bortset fra i relation til opbevaring), hvis du har samtykket hertil, for at rets-krav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en fysisk eller ju-ridisk person samt vigtige samfundsinteresser.

6.3 Udøvelse af ovennævnte rettigheder kan ske ved at kontakte os ved brug af kontaktop-lysningerne anført i afsnit 1.

6.4 Du har altid ret til at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatil-synet (www.datatilsynet.dk).

Du er altid velkommen til at kontakte os.

Kontakt os på mail, chat eller telefon indenfor vores åbningstider.
Vi vil hjælpe dig så godt vi overhovedet kan.


T: 4015 0600

Du er altid velkommen til at kontakte os.

Kontakt os på mail, chat eller telefon indenfor vores åbningstider.
Vi vil hjælpe dig så godt vi overhovedet kan.


T: 4015 0600

Skt. Clemens Torv 11, 2. sal, 8000 Aarhus C

• Persondatapolitik

flyttekasse
LOGIN I SETTLE
Navn
Adgangskode
LOGIN